Ahsoka, Hack/Slash, and Gatchaman Variants

 Ahsoka, Hack/Slash, and Gatchaman Variants